มรดกภูมิปัญญาแห่งราชินีของเส้นใย

มรดกภูมิปัญญาแห่งราชินีของเส้นใย

การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่สืบต่อกันมานานอีกด้วย

Read more ...