พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พิพิธภัณฑ์ของพ่อ

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พิพิธภัณฑ์ของพ่อ

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พิพิธภัณฑ์ของพ่อ แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียงสำหรับทุกวัย

...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มา ใช้สร้างความเจริญด้านต่าง เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศ ต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ...

 

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙

 

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก ด้วยทรงประจักษ์ดีว่าเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงพระราชทานแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังประโยชน์อนันต์และนำความผาสุขมาสู่ประชาชนผู้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมดังปฐมบรมราชโอการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

         

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ แห่งนี้ กำเนิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการเกษตรในวาระที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้น โดยพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ จากวันนั้นจวบจนปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งนี้ได้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          บนพื้นที่กว่า ๓๐๐ ไร่ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง อาคาร ได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน การพัฒนาดิน น้ำ ป่า คน ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ผสมผสาน อาทิ ภาพยนตร์แอนิเมชัน มิติ โฮโลแกรม Interactive ผู้เข้าชมทุกท่านสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกวัยสุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง

             เรามาเริ่มต้นการเรียนรู้กันที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จะมองเห็นอาคารรูปใบไม้ ใบ ซึ่งเราเรียกว่า MADO Pavilion จัดแสดงพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร เป็นนิทรรศการเรียนรู้เดินตามรอยพ่อ ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนปัจจุบัน ความสำคัญของการเกษตรในการดำเนินชีวิต ร้านกิน อยู่ ดีจำหน่ายอาหารสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และร้านมาดูคาเฟ่ จำหน่ายกาแฟอินทรีย์ และเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ คอกาแฟ และนักชิมทั้งหลายบอกเลยต้องลอง

          มาต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเน้นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ผ่านการจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีทันสมัย แสง สี เสียง อันน่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อจุดประกายความคิด น้อมนำแนวพระราชดำริ และองค์ความรู้ต่างๆ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา จัดแสดงเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ผู้เข้าชมจะได้ตระหนักในพระเกียรติคุณและร่วมกันสืบทอดพระปณิธานวิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี และที่สำคัญไม่ควรพลาดการชมภาพยนตร์แอนิเมชัน มิติ รองรับได้รอบละ ๒๐๐ ที่นั่ง พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดินเรียนรู้คุณค่า ความสำคัญของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่มีมูลค่า และสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ผจญภัยกับการเดินป่ากลางวัน และป่ากลางคืน ฟังเสียงแห่งธรรมชาติ เรียนรู้สรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนมีหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ พบกับพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ พร้อมด้วยแบบอย่างการน้อมนำคำพ่อสอน และชมภาพยนตร์ มิติ เรียนรู้และเข้าใจวิถีแห่งสายน้ำ ทั้งสุดตื่นเต้นและน่าประทับใจ หลังจากนั้นมาต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ดินดล ผจญภัยโลกใต้ดิน มาทำความเข้าใจเรื่องราวของดินกันให้ถึงแก่น ดินมีชีวิตเพื่อสร้างชีวิต ชีวิตในดินมีผลต่อการสร้างและทำลาย และวิธีคืนชีวิตให้กับแผ่นดิน พร้อมชมภาพยนตร์ ๓๖๐ องศา ด้วยเทคนิคพิเศษที่สนุกสนาน เร้าใจเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ที่ทรงได้รับการยกย่อง จากสหประชาชาติให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและกำหนดให้วันที่ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก และส่งท้ายพิพิธภัณฑ์ในอาคารกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เรียนรู้คุณค่าความสำคัญของการเกษตรกับความมั่นคงทางอาหารของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศไทยและสังคมโลก และห้องเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

         

 

จากที่เล่ามานี้เป็นเพียงบางส่วนของพิพิธภัณฑ์ในอาคารเท่านั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับคนทุกวัย เพียงเดินทางออกจากตัวอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จะได้พบกับพื้นที่จัดแสดงที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ที่เน้นเรื่องราวนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ขนาดเล็กทำเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง ในการผลิตอาหารอินทรีย์มีฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมืองการใช้พื้นที่ขนาดเล็กทำเกษตรพึ่งตนเอง สำหรับคนเมือง บ้านเดี่ยว คอนโด ที่มีพื้นที่น้อยใช้สอยอย่างจำกัดเกษตร ไร่พอเพียงการจัดการพื้นที่อย่างสมดุลเพื่อการพึ่งตนเองนวัตกรรมที่อยู่อาศัยบ้านดินบ้านฟาง” “นวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง” “ภูมิปัญญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้วิถีไทย ภาค การปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยเทคนิคนาโยนกล้า การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ปุ๋ยชีวภาพ และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือ พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ประกอบด้วยฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา ไร่ ได้เงิน แสนเรียนรู้วิชากสิกรรม เช่น ปลูกผัก ทำนา ปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ การทำประมง เช่น การเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา ฐานเรียนรู้ การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน การขยายพันธุ์พืช ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ และอีกหลากหลายพื้นที่อัดแน่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อการนำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจด้านการเกษตร

          พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รวมสรรพวิชาของแผ่นดิน เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจในพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ อย่างแท้จริง ทุกตารางนิ้วนำเสนอให้เห็นถึงภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน เป็นดั่งพิพิธภัณฑ์ของพ่อ เพื่อให้ลูกหลานไทยได้ดำรงชีวิตบนความพอเพียง

 

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์และนักขัตฤกษ์) และทุกๆ อาทิตย์จะมีกิจกรรมด้านเกษตร หลักสูตรอบรมต่างๆ ให้เข้าร่วมตลอดปี เรียนรู้แล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงเหมาะสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า เพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th ทาง facebook แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ Line ID: @wisdomkingfan โทรศัพท์ ๒๕๒๙ ๒๒๑๒-, ๐๘ ๗๓๕๙ ๗๑๗๑, ๐๙ ๔๖๔๙ ๒๓๓๓  

Hits: 207